1. Home
 2. 1. Bắt đầu sử dụng
 3. 4. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua T-VAN

4. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua T-VAN

Lưu ý: Theo quy định, Đơn vị được phép Kê khai và Nộp thuế điện tử ở 2 cổng khác nhau (Ví dụ: Kê khai thuế ở cổng T-VAN của MISA, Nộp thuế ở cổng thuế điện tử của cơ quan thuế). Nhưng, không được phép Kê khai hoặc Nộp thuế cùng lúc ở 2 cổng khác nhau (Ví dụ: Vừa Kê khai ở cổng T-VAN của MISA, vừa Kê khai ở cổng T-VAN của một nhà cung cấp khác)

Do đó:

 • Nếu muốn sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của MISA thì phải Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của đơn vị khác, rồi mới Đăng ký sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của MISA.
 • Nếu muốn sử dụng dịch vụ Nộp thuế của MTAX thì phải Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Nộp thuế của đơn vị khác, rồi mới Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế của MISA

Các bước thực hiện.

Bước 1: Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ của đơn vị khác (Nếu đang Kê khai, Nộp thuế trên cổng nộp tờ khai của đơn vị khác)

1. Nếu đang sử dụng dịch vụ Kê khai/Nộp thuế của nhà T-VAN khác thì làm thủ tục Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ (theo hướng dẫn của nhà T-VAN đó).

2. Nếu đang sử dụng dịch vụ Kê khai/Nộp thuế ở cổng thuế điện tử của cơ quan thuế thì thực hiện như sau:

  • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ:
   • Chọn dịch vụ muốn ngừng sử dụng:
    • Chọn Khai thuế: Nếu đang sử dụng dịch vụ Khai thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Khai thuế của MISA.
    • Chọn Nộp thuế điện tử: Nếu đang sử dụng dịch vụ Nộp thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Nộp thuế của MISA. (Lưu ý: Dịch vụ Nộp thuế của MISA dự kiến đáp ứng vào tháng 06/2020)
    • Chọn Tất cả dịch vụ: Nếu đang sử dụng dịch vụ Khai thuếNộp thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Khai thuếNộp thuế của MISA. (Lưu ý: Dịch vụ Nộp thuế của MISA dự kiến đáp ứng vào tháng 06/2020)

  • Cắm USB Token vào máy tính để ký số lên tờ khai và nộp cho cơ quan thuế

Bước 2: Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của MISA

Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Kê khai/nộp thuế điện tử cũ. Thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ T-Van với MISA như sau

1. Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, chọn Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua T-VAN.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là r1_mtax_dang_ky_congTVAN01.png

Hoặc nhấn Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN trên thanh sidebar

2. Điền thông tin lên tờ khai

 • Nếu sử dụng chữ ký số eSign chương trình sẽ tự động điền đầy đủ thông tin lên tờ khai
 • Nếu sử dụng USB Token, cần cắm USB vào máy tính sau đó nhấn vào ô Số chứng thư số để chọn chứng thư số sử dụng, chương trình sẽ tự động điền đầy đủ thông tin lên tờ khai

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là r1_mtax_dang_ky_congTVAN02.png

3. Ký số lên tờ khai (theo hình thức ký số đã thiết lập)

4. Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế hoặc mục Thông báo.

5. Sau 01 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ T_VAN, nếu được cơ quan thuế chấp nhận, đơn vị sẽ nhấn được thông báo qua email khai báo tại bước Cập nhật thông tin người nộp thuế.

Updated on 29 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment